general_help_center_title

general_help_center_description

Allmänna villkor

 1. 1. Tillämpningsområde

  profitrip GmbH (nedan ("roomsXXL.se") driver under www.roomsXXL.se en webbsida för hotellbokningar. Användare kan på webbplatsen söka och boka hotellövernattningar (i det följande "resetjänster") som tillhandahålls av olika leverantörer. roomsXXL.se agerar här endast mellanhand. roomsXXL.se organiserar inte några egna resor. I händelse av en bokning upprättas det ett reseavtal endast mellan användaren och den aktuella leverantören.

  De allmänna villkoren gäller för all användning av www.roomsXXL.se. Avvikande, motstridiga eller tillkommande villkor är inte en del av dessa, såvida man inte uttryckligen kommit överens om deras giltighet.

 2. 2. Användning av webbplatsen

  Bokningar på webbplatsen kan endast göras av myndiga personer med rätt att ingå avtal med bindande verkan. Användare som har gjort en bokning ska på begäran skicka in en kopia av sitt identitetskort eller pass till roomsXXL.se. Man har ingen absolut rätt att använda webbplatsen eller att genomföra en bokning. Detta gäller särskilt användare som undlåtit att avboka en icke utnyttjad vistelse eller som inte har fullgjort sina betalningar.

 3. 3. Avtal mellan användare och roomsXXL.se

  Genom att uppge sina personuppgifter och slutföra bokningsprocessen ger användaren roomsXXL.se i uppdrag att förmedla en resetjänst. Användaren är bunden till sin bokning. Innan bokningens slutförande har användaren alltid möjlighet att ändra eller korrigera sina resuppgifter. Den avtalsenliga skyldigheten hos roomsXXL.se begränsar sig till förmedling av den resetjänst som erbjuds och är bokningsbar. Leverantör och kontraktspartner för resetjänsten är inte roomsXXL.se. Resetjänsten tillhandahålls av en tredjepartsleverantör och genomförandet av den bokade resan hör inte till roomsXXL.se avtalsenliga skyldigheter. Avtalsförhållandet med roomsXXL.se omfattas inte av föreskrifterna i avtalsrätten för resor.

 4. 4. Bokning

  Bokningen görs direkt av användaren då denne väljer en resa på www.roomsXXL.se och bekräftar sitt val. En bokning innebär att användaren får möjlighet att ta del av de erbjudanden som beskrivs på www.roomsXXL.se. Användaren förbinder sig att uppge sanna och fullständiga uppgifter vid bokningen av resan. Den bokning användaren gör är giltig först då roomsXXL.se bekräftat denna och givit användaren en giltig, nedladdningsbar voucher till det bokade hotellet. Användaren är i anslutning till bokningen skyldig att kontrollera om det finns en hotellvoucher tillgänglig för nedladdning. Användaren måste omedelbart informera roomsXXL.se om så inte är fallet. Användaren är dessutom skyldig att omedelbart kontrollera att uppgifterna på vouchern är riktiga. Om det förekommer avvikelser på vouchern i förhållande till den ursprungliga bokningen bör användaren omedelbart meddela roomsXXL.se detta, till exempel på service[at]roomsXXL.se.

  Genomförandet av avtalet genom resetjänsten sker uteslutande mellan användaren och leverantören av resetjänsten. Härvid hänvisas till leverantörens allmänna villkor. Anmärkningar på resetjänsten ska rapporteras direkt till leverantören under vistelsens gång. roomsXXL.se ska samtidigt informeras skriftligt om anmärkningarna. Leverantörens avtalspartner är endast den användare som genomfört bokningen. Överlåtelse eller försäljning av resetjänster bokade på roomsXXL.se är förbjudet. Detsamma gäller överlåtelse eller försäljning av fordringar gentemot leverantören av resetjänster. Varje bokning som gjorts med bedrägligt uppsåt eller genom att utnyttja en uppenbart felaktig prisangivelse är förbjuden.

  En användare som gör en bokning på roomsXXL.se har inom den aktuella tidsperioden inte tillåtelse att boka fler än fem rum på ett och samma hotell. Om roomsXXL.se kan fastslå att en användare genom separata bokningar reserverat fler än fem rum kan roomsXXL.se avboka dessa rum och debitera avbokningsavgifter. Om otillåten bokning inte kan fastställas kan reseleverantörer kräva ett annat (för det mesta högre) pris av användaren. Om en användare vill boka fler än fem rum, kan användaren skicka ett e-postmeddelande till roomsXXL.se.

 5. 5. Betalning

  Användaren är skyldig att tillhandahålla ett giltigt kreditkort vid bokningstillfället. roomsXXL.se har rätt att motta betalningar till tjänsteleverantörerna. Generellt debiterar roomsXXL.se användarens kreditkort med det aktuella beloppet direkt vid bokningstillfället. Om användaren erbjudits möjligheten att betala sin bokning på hotellet, kommer denne debiteras slutsumman i den lokala valutan. För att kunna kontrollera kreditkortets giltighet och garantera bokningen har leverantören av resetjänsten rätt att redan innan avresan göra en beräkning på kreditkortet rörande avbokningsavgiften. Skatter och valutakurser kan ändras mellan bokningstillfället och kundens vistelse. roomsXXL.se förbehåller sig rätten att vid kreditkortsbetalning debitera användaren eventuella återbetalningskostnader, såvida användaren själv kan lastas för dessa. Användaren kommer dessutom att debiteras en expeditionsavgift på 0,00 kr för varje reklamationsärende resp. återbetalning. De priser som anges på webbplatsen tillhandahålls av researrangören och inkluderar skatter och avgifter. Vid hotellbokningar redovisas momsen inte separat på fakturan. Genom bokningen avstår användaren från detta.

  Om lokala skatter och avgifter tas ut på plats, t.ex. kurorts- och kulturavgifter eller turistskatter, kommer användaren att informeras om detta innan bokningen slutförs.

 6. 6. Avbokning och ombokning

  Användarens bokning är giltig fram till att den avbokas av användaren. Användaren informeras innan bokning om avbokningsreglerna. Med bokningen godkänner användaren avbokningsvillkoren. Beroende på leverantörens villkor är användaren helt eller delvis förpliktad att betala det överenskomna priset om bokningen inte avbokas i tid. Detsamma gäller om resetjänsten utan avbokning ej tas i anspråk. roomsXXL.se rekommenderar att man skaffar sig ett avbeställningsskydd. Vid avbokning debiterar roomsXXL.se, oavsett leverantörens villkor, en expeditionsavgift, som för tillfället uppgår till 0,00 kr.

  Avbokning kan endast göras på roomsXXL.se. Sker avbokningen direkt hos leverantören kan roomsXXL.se inte ge några upplysningar om avbokningsdatumet. Om användaren avreser i förtid har reseleverantören, på grund av de dagar som ej tagits i anspråk, rätt att kräva ersättning för den skada som därmed uppkommit.

  Om det föreligger misstanke om bedrägeri rörande det kreditkort som använts vid bokningen har roomsXXL.se rätt att kräva en kopia eller ett foto av det använda kreditkortet liksom en identitetshandling. Om användaren inte rättar sig efter denna begäran, har roomsXXL.se rätt att avboka resetjänsten för att undvika eventuella skador. Därutöver godkänner användaren att tillhandahållaren av resetjänsten lämnar vidare personuppgifter (t.ex. kopia av passet) till roomsXXL.se liksom till myndigheterna. Användaren ska säkerställa att den kan nås på det telefonnummer eller den e-postadress som angetts vid bokningen.

  Ombokning av en bekräftad bokning är endast möjligt genom avbokning av den bokade resan och en ny bokning av en annan resetjänst.

 7. 7. Hotellklassificering och -information

  Hotell delas nationellt och internationellt in i kategorier utifrån hotellägarens egen beskrivning av hotellets faciliteter. Denna beskrivning är dock inte bindande. Den information som ges om kategori, rumsfaciliteter, namn på hotellet och företaget, hotellfaciliteter och -tjänster, är baserade på reseleverantörens uppgifter. roomsXXL.se kontrollerar inte dessa uppgifter och tar inget ansvar för deras fullständighet eller riktighet. Därför ger roomsXXL.se inga garantier till användaren av webbplatsen för riktigheten, fullständigheten eller aktualiteten i dessa uppgifter. Detsamma gäller för annan information på denna webbplats som kommer från tredje part.

 8. 8. Sekretesspolicy

  Information om sekretesspolicyn finns här.

 9. 9. Upphovs- och nyttjanderätt

  Samtliga datauppgifter på roomsXXL.se är upphovsrättsskyddade. Reproduktion, överföring, användning, försäljning eller kommersiell användning av datamaterialet är förbjudet och kräver ett skriftligt godkännande av roomsXXL.se. Endast individuella bokningar kan göras via webbplatsen. Automatiserad användning av webbplatsen är inte tillåten.

 10. 10. Ansvar

  roomsXXL.se bär endast ansvar vid uppsåt och grov vårdslöshet. Så länge ett avtalsbrott beror på vårdslöshet och en väsentlig avtalsförpliktelse har brutits, är roomsXXL.se skadeståndsansvar begränsat till de skador som normalt inträffar i jämförbara fall. I händelse av dödsfall, hälso- eller kroppsskador tar roomsXXL.se ansvar enligt vad lagen föreskriver. Alla skadeståndskrav preskriberas ett år efter deras uppkomst. Detta gäller inte de fordringar som görs på grund av skadeståndsgrundande händelse.

  roomsXXL.se tar inget ansvar för den information som rör pass-, visum-, tull- och hälsoföreskrifter. Användaren måste på egen hand informera sig om detta och likaså om säkerhetsläget på resmålet.

  Såvida roomsXXL.se inte har något ansvar gäller detta också det personliga ansvaret hos medarbetare, juridiska ombud och ställföreträdande representanter för roomsXXL.se. Som mellanhand tar roomsXXL.se inte ansvar för resetjänstens tillgänglighet vid bokningstillfället eller för genomförandet av den bokade resetjänsten.

 11. 11. Avslutande bestämmelser

  Alla uppgifter är sammanställda med största omsorg. För eventuella fel vid dataregistreringen eller dataöverföringen tas inget ansvar. Utifrån nuvarande tekniska standard kan datakommunikation över internet inte garanteras vara felfri och/eller ständigt tillgänglig. roomsXXL.se ansvarar därför varken för att webbplatsen är ständigt tillgänglig eller för att e-postmeddelanden alltid når fram. roomsXXL.se kan när som helst göra förändringar och/eller förbättringar på denna webbplats.

  Avtalet följer tysk lagstiftning. Är användaren näringsidkare är allmänt forum för alla tvister som indirekt eller direkt härrör ur avtalsförhållandet det där roomsXXL.se har sitt säte. Detsamma gäller om användaren inte har något allmänt forum i hemlandet, eller att denne efter att avtalet ingåtts har förlagt sin hemvist eller stadigvarande vistelseort till utlandet, eller att hemvisten eller den stadigvarande vistelseorten var okänd då talan väcktes.

  Uppfyllningsort är Hennigsdorf.

  För innehållet på tredje parts webbplatser tar roomsXXL.se inget ansvar, även när det finns länkar till dessa webbplatser. Respektive leverantör eller operatör är alltid ansvarig för innehållet på länkade webbplatser. De länkade webbplatserna har kontrollerats vid tidpunkten för länkningen. Något olagligt innehåll var vid denna tidpunkt inte känt. En kontinuerlig kontroll av de länkade sidorna är inte möjlig. Länkar kommer omedelbart att tas bort, så snart roomsXXL.se får kunskap om lagöverträdelser.

  Skulle enskilda bestämmelser i de allmänna villkoren vara ogiltiga eller strida mot rådande lag påverkar detta inte de övriga bestämmelsernas giltighet. I händelse av felaktiga eller ogiltiga bestämmelser träder aktuell lag i deras ställe.

Datum: 30 juni, 2014

Certifierad betalningsprocess

Säkerhetsnormerna för betalningen uppfyller de högsta kraven. Denna märkning bekräftar att det är säkert att betala med kreditkort här.

Flerspråkig kundservice

Våra flerspråkiga resespecialister tar hand om dina bokningar. Vi är tillgängliga för våra kunder dygnet runt.

Omedelbar bokningsbekräftelse

Din bokning kommer att bekräftas omedelbart. Du kan enkelt skriva ut resehandlingarna efter bokningen.